Ekspertyzy ornitologiczne

W ramach usług wykonujemy badania, opinie i opracowania ornitologiczne, a także monitoring i inwentaryzacje ornitologiczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac ornitologicznych. Działamy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju tak, aby z jednej strony sprzyjać inwestycjom a z drugiej chronić przyrodę.

 • Opinia Ornitologiczna

  Podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego mogą wystąpić sytuacje, w których niezbędne jest wykonanie opinii ornitologicznej dotyczącej potencjalnego zasiedlania przez ptaki i nietoperze danego obiektu. Opinia ornitologiczna jest pomocna inwestorowi w prawidłowym przeprowadzeniu przedsięwzięcia.
  Prawidłowo zaplanowane prace powinny uwzględniać aspekt przyrodniczy inwestycji, oddziaływanie na zwierzęta oraz wykluczenie ewentualnej ingerencji w siedliska ptaków.
  Zlecenie wykonania opinii wykwalifikowanemu ornitologowi powinno odbyć się przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na terenie inwestycyjnym. Celem wykonania opinii ornitologicznej jest wykluczenie ingerencji w gniazdowanie, miejsca żerowania oraz trasy przelotów ptaków. Posiadanie przez inwestora opinii ornitologicznej zapewni możliwość przeprowadzenia każdej inwestycji zarówno bez szkody dla ptaków jak i interesów inwestora.
  Nasz zespół ekspertów kompleksowo przeprowadzi proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny, zaczynając od wizji terenowej skończywszy na sporządzeniu kompletnej dokumentacji.

 • Ekspertyza ornitologiczna

  Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej niezbędne jest jeśli w trakcie przebiegu procesu inwestycyjnego napotkano na gniazdujące w miejscu inwestycji ptaki.
  Ekspertyza ornitologiczna wykonywana jest w celu stwierdzenia występowania, wskazania miejsc gniazdowania i oszacowania liczebności ptaków zasiedlających teren inwestycji. Ekspertyza ornitologiczna zawiera również informacje dotyczące kompensacji przyrodniczej.
  Doświadczony ekspert ornitolog wykonujące ekspertyzę ornitologiczną rozważa alternatywy, proponuje rozwiązania i warianty korzystne dla inwestora oraz bez szkody dla ptaków. Warianty dla prowadzenia prac zakładają między innymi takie rozwiązania jak prowadzenie prac poza okresem rozrodczym, zabezpieczenie terenu inwestycji przed złożeniem gniazd przez ptaki, uzyskanie niezbędnych zezwoleń od organów ochrony środowiska.
  Przykładem takich zezwoleń jest zgoda na płoszenie ptaków, niszczenie ich gniazd i siedlisk wydawana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
  Nasi eksperci kompleksowo przeprowadzą proces niezbędny do uzyskania odpowiednich zezwoleń dotyczących ornitofauny, zaczynając od wizji terenowej, skończywszy na sporządzeniu kompleksowej dokumentacji. W razie potrzeby zostaną uzyskane niezbędne zgody organów ochrony środowiska.

 • Ekspertyza ornitologiczna - termomodernizacja budynków

  Ekspertyzy ornitologiczne wykonywane na potrzeby termomodernizacji budynków mają na celu uniknięcie niszczenia siedlisk ptaków i nietoperzy.
  Budynki i budowle są wykorzystywane przez wiele gatunków ptaków i nietoperzy jako miejsca rozrodu. Problem pojawia się, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i remontowych w obiektach budowlanych. Najbardziej zagrożonym gatunkiem jest jerzyk, którego niemal sto procent populacji gniazduje na budynkach.
  Przed przystąpieniem do prac na budynkach zarządca obiektu powinien zlecić doświadczonemu ornitologowi inwentaryzację przyrodniczą w celu uniknięcia umyślnego zniszczenia schronień ptaków i nietoperzy, co jest zakazane prawem.

  Obowiązek sporządzenia ekspertyzy przyrodniczej niegdzie w przepisach nie został jak dotąd zapisany wprost jednak liczba zalet związanych z posiadaniem ekspertyzy ornitologicznej zdecydowanie przewyższa liczbę wad, wynikających głównie z kosztów jej sporządzenia.
  Zalety ekspertyzy ornitologicznej sporządzonej przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych.
  Przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej niesie ze sobą szereg korzyści:
  • w przypadku zasiedlenia budynku przez gatunki chronione niezbędne jest pozyskania zezwolenia z zakresu ochrony gatunkowej, brak wiedzy na temat występowania gatunków chronionych oraz brak odpowiednich zezwoleń może skutkować konsekwencjami prawnymi,
  • możliwość dostosowania technologii i harmonogramu prac do biologii stwierdzonych gatunków zwierząt, co może wpłynąć na ograniczenie kosztów inwestycji,
  • uniknięcie opóźnień w harmonogramie prac wynikających z czasu koniecznego na uzyskanie zezwoleń
  • możliwość skorzystania z doświadczenia specjalisty ornitologa,
  • przeprowadzenie prac w sposób nie powodujący szkody w środowisku,
  • odpowiedzialność cywilna eksperta wykonującego dokumentację.

 • Ekspertyza ornitologiczna - remonty dachów i stropodachów budynków

  Dachy i stropodachy budynków to doskonałe schronienie dla ptaków i nietoperzy. W związku z tym przed rozpoczęciem prac budowlanych zalecane jest wykonanie ekspertyzy ornitologicznej na potrzeby remontu dachu lub stropodachu.
  Przed wykonaniem prac remontowych budynków konieczne jest zabezpieczenie miejsc, w których ptaki mogły się ukryć, aby zapobiec ich zamurowaniu. Optymalnym czasem na wykonanie prac remontowych jest koniec lata i jesień, można wtedy uniknąć wcześniejszego zabezpieczenia otworów, lub ograniczyć je jedynie do wstępnego zabezpieczenia miejsc schronienia nietoperzy.
  Podczas wykonywania prac remontowych prawo nakłada na zarządcę budynku obowiązek ochrony ptaków i nietoperzy. Obowiązek dotyczy bieżącego zapobiegania zabijaniu zwierząt oraz zapewnienia im schronienia zastępczego po zakończeniu prac.

 • Ekspertyza ornitologiczna - wycinka drzew i krzewów bez szkody dla ptaków

  Przeprowadzenie inwentaryzacji ornitologicznej przed przystąpieniem do wycinki drzew i krzewów pozwoli na przeprowadzenie prac zgodnie z przepisami prawa oraz zasadą zrównoważonego rozwoju.
  Drzewa i krzewy są wykorzystywane przez ptaki i nietoperze jako miejsca spoczynku, schronienia, gniazdowania i wyprowadzania lęgów. Podczas prowadzenia wycinki drzew i krzewów niszczone są siedliska i potencjalne miejsca siedliskowe ptaków. W związku z powyższym ornitolog powinien wykonać opinie ornitologiczną, która stwierdzi lub zaprzeczy o możliwości prowadzenia prac związanych z wycinką drzew i krzewów. Pozwoli to na zabezpieczenie interesów inwestora w związku z wymogami prawnymi oraz ochronę siedlisk ptaków.

 • Nadzór ornitologiczny i przyrodniczy nad planowaną inwestycją

  Obowiązek nadzoru nakładany jest przez organy ochrony przyrody jeżeli miejsce inwestycji zasiedlane jest przez ptaki i nietoperze.

  Inwestycje planowane na obszarach cennych przyrodniczo lub obszarach chronionych, np. obszary objęte Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000 jak również te, nad którymi nadzór ornitologiczny nałożył organ ochrony przyrody muszą być realizowane pod nadzorem ornitologa. Ekspert ornitolog prowadzący nadzór przyrodniczy nad inwestycją jest w stanie zminimalizować negatywne konsekwencje prawne prowadzenia prac niezgodnie z przepisami ochrony przyrody. W trakcie prowadzenia prac mogą zaistnieć sytuacje, w których konieczne jest pozyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa od zakazów nałożonych Ustawą o ochronie przyrody.
  Prowadzenia inwestycji pod okiem ornitologa ma chronić ptaki przed negatywnymi skutkami prac budowlanych ale również pomagać inwestorom w uniknięciu nieplanowanych opóźnień i wstrzymania prac budowlanych z powodu nieprawidłowego prowadzenia prac.

 • Ekspertyza ornitologiczna - PROW 2014-2020

  Posiadanie ekspertyzy ornitologicznej uprawnia rolnika do otrzymywania dodatkowych dopłat w ramach działań przyrodniczych pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych. Wysokość dopłat jaką można uzyskać od hektara zależna jest od rodzaju siedliska, a tym samym od gatunków ptaków, które występują na danej działce.
  Rolnik przystępując do programu rolno-środowiskowo-kliamtycznego oprócz korzyści finansowych zobowiązany jest do przestrzegania zasad realizacji działań w gospodarstwach rolnych, zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zachowania bioróżnorodności. Obowiązki rolnika obejmują np. wykonywanie koszenia i prowadzenie wypasu w terminach zgodnych z ustaleniami eksperta ornitologa, ograniczenie liczby pokosów, ograniczenie nawożenia.
  Stawki dodatkowych dopłat w związku z realizacją pakietów przyrodniczych programu rolno-środowiskowo-kliamtycznego PROW

  Pakiet przyrodniczy "ptasi" - pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:
  • wariant 4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO) - 600 zł/ha
  • 4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki - 890 zł/ha
  • 4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki - 1199 zł/ha
  • 4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego - 1070 zł/ha
  • 4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza - 642 zł/ha

 • Ekspertyza chiropterologiczna

  Przed przystąpieniem do inwestycji w starych budynkach, kamienicach, budowy dróg czy farm wiatrowych należy wykonać ekspertyzę chiropterologiczną. Ma to na celu uniknięcie konfliktu wynikającemu z ewentualnego zniszczenie miejsc rozrodu, nocowania lub hibernowania nietoperzy.
  Wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej obejmuje badanie liczebności i rozpoznanie gatunków nietoperzy. Najpopularniejszą metodą badań jest prowadzenie nasłuchów za pomocą rejestratora ultradźwięków, który rejestruje dźwięki wykorzystywane przez nietoperze do echolokacji.
  Wykonanie ekspertyzy chiropterologicznej przed przystąpieniem do inwestycji pozwoli inwestorowi na realizacje inwestycji zgodnie z prawem ochrony środowiska.

 • Kompensacja przyrodnicza

  W sytuacji, gdy podczas prowadzenia prac budowlanych dochodzi do niszczenia gniazd lub siedlisk ptaków niezbędna jest wówczas kompensacja przyrodnicza.
  Kompensacje przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych.
  Konieczność wykonania kompensacji może wynikać z zapisów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Obowiązek wykonania kompensacji stwierdza wówczas właściwy organ np. RDOŚ.