Dotacje dla przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosku i dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie lub rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

W ramach RPO WP przedsiębiorcy lub osoby fizyczne mogą starać się o otrzymanie dotacji, refundacji oraz pożyczek na działania związane między innymi z:

 • wdrażaniem innowacji, komercjalizacją wyników B+R, ekoinnowacje,
 • zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • tworzenie lub rozwój terenów inwestycyjnych, centrów logistycznych
 • wsparcie przedsiębiorstw na terenach Natura 2000
 • wsparcie już działających oraz tworzenie nowych żłobków i przedszkoli
 • rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • inwestycje w odnawialne źródła energii
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

  Dotacje z ZUS "Prewencja wypadkowa"

  Zakład Ubezpieczeń społecznych oferuję przedsiębiorcom dotacje w wysokości nawet do 500 tys zł na sfinansowanie projektów mających za zadanie zapobiec wypadkom oraz zmniejszyć zapadalność na choroby zawodowe.
  Z dofinansowania może skorzystać każdy przedsiębiorca, który opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe do ZUS.
  Wymogiem jest aby realizacja projektu przyczyniła się do zredukowania niekorzystnego oddziaływania przynajmniej jednego z wymienionych parametrów (nie dotyczy inwestycji w zakup środków ochrony indywidualnej):
  - mikroklimat,
  - zapylenie,
  - hałas,
  - wibracje,
  - oświetlenie,
  - promieniowanie jonizujące i niejonizujące,
  - bezpieczeństwo,
  - obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego,
  - czynniki chemiczne,
  - czynniki biologiczne

  Dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy

   Dla bezrobotnych - Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności
  • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim - kliknij PUP Bielsk Podlaski
  • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku - kliknij PUP Białystok
  • oraz inne Urzędy na terenie kraju - możliwość współpracy na odległość .
   Dla pracodawców - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim - kliknij PUP Bielsk Podlaski
  • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku - kliknij PUP Białystok
  • oraz inne Urzędy na terenie kraju - możliwość współpracy na odległość

  Wsparcie inwestycji realizowane przez Lokalne Grupy Działania

  Lokalne Grupy Działania dysponują środkami w ramach PROW 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonymi na RLKS, czyli rozwój lokalny kierowany przez społeczność

  Fundusze Europejskie 2014-2020

  W latach 2014-2020 Fundusze Europejskie obejmą 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Poniżej znajdują się linki do stron Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gdzie znajdują się opisy poszczególnych programów:

  Szóstym jest Program Pomoc Techniczna, którego fundusze są przeznaczone na wsparcie wdrażania pozostałych Programów. Środki z tego programu nie są bezpośrednio dostępne dla przedsiębiorców.